Друга рунда разговора о статусу Косова

Извор: ВикиновостиЗавршена друга рунда преговора о статусу српске јужне регије у Бечу

18. март 2006.


Друга рун­да раз­го­во­ра срп­ске и ал­бан­ске де­ле­га­ци­је о де­цен­тра­ли­за­ци­ји Ко­со­ва и Ме­то­хи­је у Бе­чу у петак ни­је за­вр­ше­на ни­ка­квим фи­нал­ним до­го­во­ри­ма, али ути­сак је Ле­о­на Ко­је­на чла­на на­шег ти­ма и са­вет­ни­ка пред­сед­ни­ка Ср­би­је Бо­ри­са Та­ди­ћа, да је срп­ски кон­цепт де­цен­тра­ли­за­ци­је - усво­јен. - На сле­де­ћем са­стан­ку у Бе­чу још ће се ви­де­ти да ли ће ал­бан­ска стра­на при­хва­ти­ти за­кључ­ке ко­је је Ал­берт Ро­ан, за­ме­ник Мар­ти­ја Ах­ти­са­ри­ја, из­нео на кра­ју са­стан­ка или ће се мо­жда у При­шти­ни, у ме­ђу­вре­ме­ну, од­лу­чи­ти да се њи­хо­ва де­ле­га­ци­ја вра­ти свом кон­цеп­ту де­цен­тра­ли­за­ци­је. Из­у­зев те­ме фор­ми­ра­ња но­вих оп­шти­на, прак­тич­но смо за­о­кру­жи­ли рас­пра­ву о де­цен­тра­ли­за­ци­ји. И о про­ши­ре­ним овла­шће­њи­ма срп­ских оп­шти­на, и о њи­хо­вој хо­ри­зон­тал­ној по­ве­за­но­сти, и о ди­рект­ним ве­за­ма са Бе­о­гра­дом.

Ко­ји ар­гу­мент је из­но­си­ла ал­бан­ска стра­на ка­да се про­ти­ви­ла ди­рект­ним ве­за­ма Бе­о­гра­да и срп­ских оп­шти­на?
- Ре­кли су да сма­тра­ју да не­ће би­ти до­вољ­но тран­спа­рент­но на ко­ји на­чин ми по­ма­же­мо оп­шти­не и да због то­га тра­же да све иде пре­ко при­штин­ских ми­ни­стар­ста­ва. Од­го­во­ри­ли смо да не­ма раз­ло­га да не бу­де тран­спа­рент­но­сти, а да исто та­ко и срп­ска за­јед­ни­ца сум­ња у тран­спа­рент­ност ко­сов­ских ин­сти­ту­ци­ја. Су­шти­на на­шег зах­те­ва је да Бе­о­град оп­шти­на­ма на Ко­сме­ту ди­рект­но ша­ље нов­ча­ну и тех­нич­ку по­моћ, ка­дро­ве, про­фе­со­ре фа­кул­те­та.... Све оно што им бу­де по­треб­но. И то за шест обла­сти: обра­зо­ва­ње, кул­ту­ру, здрав­ство, со­ци­јал­ну по­ли­ти­ку, за­шти­ту кул­тур­них спо­ме­ни­ка, цр­кву и вер­ска пи­та­ња.

Та по­моћ би­ла би функ­ци­о­нал­но мо­ти­ви­са­на, ве­за­на за кон­крет­не про­бле­ме. На ко­ји на­чин би се обез­бе­ди­ла то­ли­ка сред­ства?
- Наш пред­лог је да се за ову на­ме­ну у Бе­о­гра­ду на­пра­ви фонд у ко­ји ће се сли­ва­ти сред­ства и ода­тле сла­ти ко­ли­ко тре­ба за до­пу­ну бу­џе­та од­ре­ђе­не срп­ске оп­шти­не.

И наш пред­лог хо­ри­зон­тал­ног по­ве­зи­ва­ња срп­ских оп­шти­на ал­бан­ска стра­на је кри­ти­ко­ва­ла?
- Ми смо пред­ло­жи­ли фор­ми­ра­ње ни­за ме­ђу­оп­штин­ских од­бо­ра - за здрав­ство, со­ци­ја­лу... Дру­га стра­на је на то уз­вра­ти­ла да би ти од­бо­ри има­ли по­ли­тич­ку осно­ву, да ће во­ди­ти по­ли­ти­ку и да је све то увод у по­де­лу Ко­со­ва. На­ше обра­зло­же­ње је би­ло да се не ра­ди о то­ме, јер би у од­бо­ри­ма би­ли струч­ња­ци за по­је­ди­не обла­сти. Да­кле, ле­ка­ри у од­бо­ру за здрав­ство. Уз ове од­бо­ре, наш зах­тев је и да по­сто­ји ме­ђу­оп­штин­ски са­вет у ко­ме би би­ли пред­сед­ни­ци срп­ских оп­шти­на и пред­став­ни­ци пра­во­слав­не цр­кве. Тај са­вет био би ин­те­гра­тив­но те­ло, ко­је би, ако за­тре­ба, и по­ли­тич­ки де­ло­ва­ло, за­сту­па­ју­ћи срп­ске ин­те­ре­се.

Од про­шлих раз­го­во­ра у Бе­чу, ка­да је те­ма би­ла про­ши­ри­ва­ње над­ле­жно­сти срп­ских оп­шти­на, оста­ло је не­раз­ре­ше­но пи­та­ње суд­ства и по­ли­ци­је...
- И са­да смо го­во­ри­ли о то­ме. На­ша де­ле­га­ци­ја оста­ла је при ста­ву да Ср­би са Ко­сме­та тре­ба са­ми да би­ра­ју су­ди­је оп­штин­ских су­до­ва. А по­ме­ну­то је да, мо­жда, не би би­ла ло­ша иде­ја да за Ср­бе по­сто­ји и ви­ши, окру­жни суд, у ко­ме би би­ле и срп­ске су­ди­је, али и при­штин­ске, ме­ђу­на­род­не. Ка­да је реч о по­ли­ци­ји пре­до­чио сам да охрид­ски мо­дел ов­де ни­је при­кла­дан јер су окол­но­сти дру­га­чи­је. Не ра­ди се, као у Ма­ке­до­ни­ји, о по­бу­ње­ној ма­њи­ни, већ о крај­ње угро­же­ној ма­њи­ни ко­ја не­ма по­ве­ре­ња пре­ма ко­сов­ским ин­сти­ту­ци­ја­ма. Хо­ће­мо про­ши­ре­на овла­шће­ња срп­ских оп­шти­на, јер је то по­тре­ба сва­ко­днев­ног жи­во­та љу­ди ко­ји та­мо жи­ве.

Извор[уреди]